Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Základní údaje


V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a dalšími obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto společnost MyBears s.r.o., se sídlem: Boršice 503, 687 09, Česká republika, IČO: 19087748, DIČ: CZ19087748, zapsané Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka C 132967, email: info@mybears.cz (dále jen ,,Správce"), uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.


2. Osobní údaje, které zpracováváme


 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa
 • emailová adresa
 • telefonní číslo
 • dodací adresa
 • IČO právnické / fyzické osoby - podnikatele
 • DIČ klienta
 • další údaje získané od klienta

3. Účel zpracování osobních údajů


Sběr informací správcem za účelem uzavření a realizace kupní či jiné uzavírané smlouvy Správce se zákazníkem a pro vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy Správce se zákazníkem. Zasílání obchodních nabídek Správcem k marketingovým účelům a provozu informačního systému eshopu. Zasíláním údajů o přepravě zboží.
Kupující dále souhlasí, zvolil-li si tuto možnost, se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, jakož i s tzv. profilováním pro účely zasílání obchodních sdělení.


4. Doba uchování osobních údajů


Zpracovatel je oprávněn uchovávat a archivovat veškeré osobní informace po dobu nezbytně nutnou k naplnění a realizaci kupní či jiné uzavírané smlouvy Správcem se zákazníkem, pro vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy Správcem se zákazníkem, jakož i údajů, které Správce je povinnen uchovávat a archivovat na základě obecně platných předpisů, a to zejména pro účely daňové či obdobné, vyplývající z obecně platných předpisů České republiky.
Veškeré údaje pro zasílání obchodních nabídek Správce a marketingové účely bodou Správcem zpracovány do odvolání souhlasu subjektu údajů, nejdéle však po dobu 10 let od posledního nákupu. Po uplynutí této doby budou všechny Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely Vaší registrace smazány nebo trvale anonymizovány.


5. Odvolání souhlasu


S výše uvedeným zpracováním pro marketingové účely udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to buď písemným odvoláním zaslaným na adresu sídla Správce, nebo prostřednictvím elektronické pošty na email Správce.


6. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám/zpracovatelům


Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, pouze a výlučně však jen v rozsahu nutném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Tímto zpracovatelem jsou pro Správce tyto osoby:

 • Poskytovatel softwaru: EVici webdesign, s.r.o.
 • Poskytovatel skladového a účetního systému: STORMWARE s.r.o.

O případných změnách dodavatelů služeb a aplikací třetích stran budou klienti vyrozumněni změnou podmínek v informačním emailu.


7. Podrobný rozpis dodavatelů služeb


Tito dodavatelé služeb nemají právo na Vaše kompletní osobní údaje, ale zpracovávají vždy pouze jejich dílčí část. Údaje, které obdrží, neslouží k Vaší identifikaci ve smyslu porušení GDPR.

 • Heureka - za účelem využít služby Ověřeno zákazníky, kterou zajišťuje společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727, od Vás můžeme po každém nákupu zboží prostřednictvím zaslané emailové zprávy s dotazníkem zjistit, jak jste s námi byli spokojeni. Pokud byste si zasílání dotazníku spokojenosti nepřáli, pak máte možnost se z něj snadno odhlásit.
 • Ecomail - K informování o nových produktech či akčních nabídkách prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, využíváme platformu společnosti Ecomail.cz, s.r.o.. Za stejným účelem můžeme rovněž využívat jiných společností, které poskytují obdobné služby.
 • Google analytics - zaznamenává cookies a použití webu
 • Google Ads - zaznamenává cookies a použití webu
 • Comgate a.s. - zprostředkovává platební bránu. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdílí.

Emailové dotazníky v rámci programu Ověřeno zákazníky Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3. zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši emailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání emailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Protizasílání emailových dotazníků v rámci Ověřený zákazník můžete kdykoliv vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v emailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.


8. Poučení o právech


Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a čl. 13 nařízení Parlamentu a Rady (EU) 2016/678 (GDPR):

 • máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • máte právo na přístup k editaci a doplnění Vašich osobních údajů,
 • máte právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů,
 • máte právo požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osbní údaje zpracovává,
 • máte právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • máte právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, nebo jejich zpracování omezit,
 • máte právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • máte právo vznést námitku proti zpracování,
 • máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, tudíž se tento souhlas nevztahuje na transfer údajů do zahraničí,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu nařízení.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně a zcela svobodně. Domnívá-li se zákazník, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem či nařízením GDPR, má právo požadovat vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).


9. Uchovávání informací správcem


Veškeré osobní informace zákazníka jsou po uzavření smlouvy se Správcem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné jen prodávajícímu, popřípadě pověřeným zpracovatelům tohoto souhlasu. Informace jsou zabezpečeny proti zneužití třetími osobami šifrováním, hesly a dalšími autorizačními údaji, jakož i branou firewall pro zneužití formou dálkového přístupu.

V případě, že je potřeba Vaše osobní údaje zpracovávat v listinné podobě (např. při expedici zboží), budou tyto osobní údaje po nezbytně nutné době skartovány. Všichni výše uvedení příjemci Vašich osobních údajů jsou smluvně vázáni k jejich řádné ochraně.